عنوان:

تحقیق آمار

کلمات کلیدی:

تحقیق آمار , نمونه‌گیری‌ در انجام‌ پژوهش , روشهای‌ نمونه‌گیری , نمونه‌گیری‌ غیرمبتنی‌ بر احتمالات , نمونه‌گیری‌ مبتنی‌ بر احتمالات , نمونه‌گیری‌ تصادفی‌ ساده‌ , نمونه‌گیری‌ خوشه‌ای‌: , نمونه‌گیری‌ طبقه‌ای , نمونه گیری سیستماتیک

چکیده:

آمار علم و عمل توسعه دانش انسانی از طریق استفاده از داده‌های تجربی است. آمار بر نظریه‌ی آمار مبتنی است که شاخه‌ای از ریاضیات کاربردی است. در نظریه‌ی آمار، اتفاقات تصادفی و عدم قطعیت توسط نظریه احتمال مدل می‌شوند. عمل آماری، شامل برنامه‌ریزی، جمع‌بندی، و تفسیر مشاهدات غیر قطعی است. از آنجا که هدف آمار این است که از داده‌های موجود «بهترین» اطلاعات را تولید کند، بعضی مؤلفین آمار را شاخه‌ای از نظریه‌ی تصمیم‌گیری به شمار می‌آورند.

جعبه دانلود