ertebat jameeعنوان:

تحقیق تاثير وسايل ارتباط جمعي بر پيوندهاي عاطفي درخانواده ها

کلمات کليدي:

تحقیق تاثير وسايل ارتباط جمعي بر پيوندهاي عاطفي درخانواده ها , خانواده و گروه , تحول گروه , آسيبهاي خانواده , فضاهاي الكترونيكي و فردگرايي , فرد گرائي جمع گرائي , آسیب شناسی خانواده , ریشه های انفجار اطلاعاتی در جهان , توجه به رسانه های ارتباط جمعی , خانواده و رسانه , رسانه های جمعی، آسیب های تهدید کننده بنیان خانواده , نقش رسانه در سنت و مدرنیته و شکاف بین اعضای خانواده , حضور وسایل ارتباط جمعی در خانواده و در عصر انفجار اطلاعات

چکيده:

تجربيات نشان مي دهند كه هراندازه ارتباط ميان فرزندان و والدين وهمچنين ارتباط ميان همسران به دليل تغيير مخاطب كاهش يابد ، فاصله عاطفي وهيجاني وهمچنين فاصله شناختي ميان اعضاء نظام خانواده بيشتر مي شود. آمارهاي رسمي نشان مي دهند كه ميزان مشاهده تلويزيون توسط افراد ايراني نزديك به چهار ساعت ونيم در روز است. اين ميزان بسيار زياد است ومي تواند به كاهش فضاي گفت وگو ميان اعضاي خانواده گردد. اين روند به افزايش فردگرايي وكاهش جمع گرايي منجر خواهد شد كه عامل مهمي در آسيب ديدن انسجام خانواده قلمداد مي شود.

جعبه دانلود