عنوان:

تحقیق راهبری گروه

کلمات کليدي:

تحقیق راهبری گروه , کنش متقابل بین اعضا , همانند سازی آگاهانه اعضا با گروه , انسجام گروه , هویت اجتماعی , فعالیت های گروه   , مراحل شکل گیری گروه  , قطبی شدن گروه , رهبری گروه , نقش گروه در فرآیند رهبری  , شیوه های رهبری , ویژگیهای رهبر گروه , رفتار و مهارت رهبران اثر بخش , انواع رهبران , نقش رهبر در تشکیل گروه های منسجم

چکيده:

انسان در ارتباط با هم زندگی می کنند و انسان نیازمند برقراری ارتباط بادیگران است افراد چه وضع زندگی و کار و خلق و خوی و هوششان شبیه به هم باشد و چه نباشد به انبوهی مبدل می شوند و نوعی روح جمعی در آنان پیدا می شود این روح و ادارشان می طوری احساس، فکر و عمل کنند که اب احساس و فکر و عملشان هنگامی که تنها هستند فرق دارد. انسانها به یکدیگر نیازمندو یکدیگر را دوست دارند و عمیقاً از یکدیگر تاثیر می پذیرند و در واقع این گروه است که باعث می شود افراد در تعامل با یکدیگر به سعادت برسند . پویایی گروه به مطالعه رفتار گروهی اسنان می پردازد و فعالیت و رفتار اعضای گروه را مورد مطالعه قرار می دهد. ما در این فصل در صدد بر آمدیم که به مطالعه گروه ، ویژگیها ، انسجام ، تصمیم گیری ، تسهیل اجتماعی و بطالت اجتماعی و در انتها به مهم ترین فاکتور در گروه یعنی رهبری که مسئول هدایت و هماهنگ کردن اعضای گروه در جهت تحقق هدف ها است بپردازیم .

جعبه دانلود