puste gerdooعنوان:

تحقیق طراحي و ارزيابي اقتصادي فرآيند كربن فعال از پوست گردو به روش شيميايي يا اسيد فسفريك

کلمات کليدي:

تحقیق طراحي و ارزيابي اقتصادي فرآيند كربن فعال از پوست گردو به روش شيميايي يا اسيد فسفريك

چکيده:

يكي از ضايعات عمده در صنعت كشاورزي پوست گردو مي باشد كه ساليانه در كشور به صورت ضايعات در باغها مدفون مي گردد به نحويكه از طريق جمع آوري و هدايت آنها مي توان محصولي با ارزش افزوده بسيار بالا نظير كربن فعال توليد نمود.  به طور كلي روشهاي مختلفي براي توليد كربن فعال وجود دارد كه روش فعال سازي شيميايي (اسيدي) از جمله اين روشها مي باشد. در اين مقاله, روش فوق از جنبه اقتصادي مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته  و با روش هاي ديگر نظير روش حرارتي مورد مقايسه قرار مي گيرد.  بررسي هاي فني همراه با ملاحظات اقتصادي نشان مي دهد كه فرآيند مذكور با ماده اوليه پوست گردو داراي راندمان بالايي بوده و با توجه به نياز كنوني كشور مبني بر توليد بيشتر كربن فعال،  به منظور نيل به هدف كاهش واردات،  و نيز استفاده بهينه از ضايعات به عنوان يك روش مناسب و كارا توصيه مي شود.

جعبه دانلود