عنوان:

تحقیق قصاص

کلمات کليدي:

تحقیق قصاص , مبناي قصاص , منظور و هدف از وضع قصاص , موجبات قصاص , ماهيت قصاص , شرايط قصاص , شرايط قصاص , نحوه اجراي قصاص , شرايط استفاي قصاص , پرداخت تفاضل ديه , پرداخت ديه‌هاي مقرر , موانع اجراي قصاص , موارد سقوط يا عدم اجراي قصاص  , مواردي كه قتل عمدي موجب قصاص نميباشد

چکيده:

جامعه انساني هميشه در برخورد با پديده هايي كه آرامش و امنيت جامعه را به خطر مي‌اندازد مخصوصاً قتل نفس واكنش نشان داده زيرا قتل، جرمي است كه مورد تنفر افراد بشر بوده و در نتيجه عكس العمل شديدي در پي داشته است.

منتها تعقيب و مجازات مردم فاقد جنبه ارعاب و بازدارندگي اجتماعي بوده و بيشتر جنبه فردي و خصوصي داشته و عكس العمل ها به ميزان قدرت و توانايي اولياي دم و اقوام و قبيله آنها بستگي داشته است. در هر حال قصاص عادي ترين مجازات قتل نفس در دورانهاي گذشته بوده و در حال حاضر در سراسر جهان در قوانين جزايي كشورها براي مرتكب قتل مجازات شديدي چون قصاص و اعدام پيش بيني شده است. در نظر اسلام، قتل نفس از گناهان كبيره است. زيرا حفظ حيات فرد در جامعه امري ضروري است و كسيكه مرتكب قتل انسان بي گناه مي شود نه تنها عضوي از افراد جامعه را تباه كرده بلكه جنايت او موجب زيان اقوام مقتول و از بين رفتن قبح عمل و شيوع در جامعه و اختلال در نظم اجتماعي مي شود. در نتيجه قرآن در سوره بقره آيه 179 مي فرمايد: ولكم في القصاص حياه اولي الالباب.

جعبه دانلود