loriعنوان:

تحقیق آسیب شناسی فرهنگ های لری و لکی

کلمات کليدي:

تحقیق آسیب شناسی فرهنگ های لری و لکی , نقش زبان شناسی در فرهنگ نویسی امروز

چکيده:

امروزه فرهنگ نویسی رابطه ی نزدیکی با زبانشناسی دارد. تدوین فرهنگ ها بدون کاربرد دستاوردهای زبانشناختی چندان موفق نخواهد بود. در ایران هنوز کاربرد زبانشناسی در فرهنگ نویسی چندان رایج نیست. این امر در تدوین فرهنگ های گویش ها نیز دیده می شود. در بخش اول به بررسی نقش زبانشناسی در تدوین فرهنگ ها  پرداخته می شود و چارچوبی نظری در این زمینه ترسیم می گردد(مطالب این بخش برگرفته از مقاله ی نقش زبان شناسی در فرهنگ نویسی  نوشته فریبا قطره است)، در بخش دوم فرهنگ های گرد آوری شده در گویش های  لری و لکی در این چارچوب نظری مورد بررسی آسیب شناختی قرار می گیرند.