ریاضیات بایگانی - کتابکده دات کام

مطالب پربازدید

تبلیغات ویژه

no alt

تحقیق روش های برنامه سازی غیر خطی

جمعه، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
57 views
۰دیدگاه
نوشته:مدیریت
تحقیق روش های برنامه سازی غیر خطی

تحقیق روش های برنامه سازی غیر خطی

دانلود تحقیق روش های برنامه سازی غیر خطی

دانلود رایگان تحقیق روش های برنامه سازی غیر خطی

نویسندگان:

کلمات کلیدی:

تحقیق روش های برنامه سازی غیر خطی

چکیده:

در ریاضیات برنامه سازی غیر خطی ((Nonlinear programming (NLP) فرآیند حل یک سیستم از برابری‌ها و نابرابری‌ها بر روی مجموعه‌ای از متغیرهای ناشناخته حقیقی، در یک تابع هدف که باید کمینه یا بیشینه شود و بخشی از محدودیت‌های آن غیر خطی است، می‌باشد.

برنامه ریزی مرتبه دوم ( QP ) روشی برای مینیمم سازی توابع مرتبه دوم n متغیره با m محدودیت خطی نامساوی یا مساوی و یا هر دو است.

مسائل برنامه ریزی مرتبه دوم ساده ترین فرم مسائل برنامه ریزی غیر خطی با محدودیت نا مساوی می باشد.

این الگوریتم برای محدودیتهای خطی اصلاح شده که تابع هدف و محدودیت آنها غیر خطی است محسوب می شود.در اصل روش محدودیت های خطی یا خطی شده را شامل می شود و متغیر جدید با محدودیت تعریف خواهد شد. بیشتر روش های حل مسائل برنامه ریزی غیر خطی عمومی شامل خطی کردن مساله و به کار بردن تکنیک برنامه ریزی خطی است که بطور خلاصه مراحل زیر طی می شود .

به دست آوردن مدل با نقاط عملیاتی و خطی کردن تمام محدودیت های تابع هدف حول نقاط عملیاتی . بطوریکه مساله به فرم برنامه ریزی خطی تبدیل شود . سپس استفاده از برنامه ریزی خطی برای حل مساله خطی .

ادامه مطلب و دانلود تحقیق روش های برنامه سازی غیر خطی
no alt

کتاب هندسه تحلیلی هذلولی

پنج شنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۶
57 views
۰دیدگاه
نوشته:مدیریت
Analytic Hyperbolic Geometry

کتاب هندسه تحلیلی هذلولی 

دانلود کتاب هندسه تحلیلی هذلولی

دانلود رایگان کتاب هندسه تحلیلی هذلولی

Analytic Hyperbolic Geometry

نویسنده:  Abraham A. Ungar

مشخصات:

توضیحات:

This is the first book on analytic hyperbolic geometry, fully analogous to analytic Euclidean geometry. Analytic hyperbolic geometry regulates relativistic mechanics just as analytic Euclidean geometry regulates classical mechanics. The book presents a novel gyrovector space approach to analytic hyperbolic geometry, fully analogous to the well-known vector space approach to Euclidean geometry. A gyrovector is a hyperbolic vector. Gyrovectors are equivalence classes of directed gyrosegments that add according to the gyroparallelogram law just as vectors are equivalence classes of directed segments that add according to the parallelogram law. In the resulting “gyrolanguage” of the book one attaches the prefix “gyro” to a classical term to mean the analogous term in hyperbolic geometry. The prefix stems from Thomas gyration, which is the mathematical abstraction of the relativistic effect known as Thomas precession. Gyrolanguage turns out to be the language one needs to articulate novel analogies that the classical and the modern in this book share. The scope of analytic hyperbolic geometry that the book presents is cross-disciplinary, involving nonassociative algebra, geometry and physics. As such, it is naturally compatible with the special theory of relativity and, particularly, with the nonassociativity of Einstein velocity addition law. Along with analogies with classical results that the book emphasizes, there are remarkable disanalogies as well. Thus, for instance, unlike Euclidean triangles, the sides of a hyperbolic triangle are uniquely determined by its hyperbolic angles. Elegant formulas for calculating the hyperbolic side-lengths of a hyperbolic triangle in terms of its hyperbolic angles are presented in the book. The book begins with the definition of gyrogroups, which is fully analogous to the definition of groups. Gyrogroups, both gyrocommutative and nongyrocommutative, abound in group theory. Surprisingly, the seemingly structureless Einstein velocity addition of special relativity turns out to be a gyrocommutative gyrogroup operation. Introducing scalar multiplication, some gyrocommutative gyrogroups of gyrovectors become gyrovector spaces. The latter, in turn, form the setting for analytic hyperbolic geometry just as vector spaces form the setting for analytic Euclidean geometry. By hybrid techniques of differential geometry and gyrovector spaces, it is shown that Einstein (Möbius) gyrovector spaces form the setting for Beltrami–Klein (Poincaré) ball models of hyperbolic geometry. Finally, novel applications of Möbius gyrovector spaces in quantum computation, and of Einstein gyrovector spaces in special relativity, are presented.

این اولین کتاب در هندسه هذلولی تحلیلی، به طور کامل شبیه به هندسه اقلیدسی تحلیلی است. هندسه هذلولی تحلیلی تنظیم مکانیک نسبیتی فقط به عنوان هندسه اقلیدسی تحلیلی مکانیک کلاسیک تنظیم می کند. این کتاب یک رویکرد فضای gyrovector رمان تحلیلی هندسه هذلولی، به طور کامل شبیه به روش فضای برداری خوبی شناخته شده به هندسه اقلیدسی. gyrovector یک بردار هذلولی است. Gyrovectors کلاسهای همارزی gyrosegments کارگردانی که با توجه به قانون gyroparallelogram فقط به عنوان بردار کلاسهای هم ارزی از بخش های کارگردانی است که اضافه کردن بر اساس قانون متوازی الاضلاع هستند اضافه کنید. در نتیجه "gyrolanguage" از کتاب یک متصل پیشوند "ژیروسکوپ" به مدت کلاسیک به معنای مدت مشابه در هندسه هذلولی. پیشوند از توماس گردش، که انتزاع ریاضی از پدیده نسبیتی شناخته شده به عنوان توماس سبقت سرچشمه می گیرد. Gyrolanguage معلوم می شود زبان یکی از نیاز به بیان شباهتها رمان که کلاسیک و مدرن در این سهم کتاب. دامنه هندسه هذلولی تحلیلی که کتاب بین رشتهای است، که شامل جبر nonassociative، هندسه و فیزیک. به این ترتیب، آن است که به طور طبیعی با نظریه نسبیت خاص سازگار و، به ویژه، با nonassociativity انیشتین قانون سرعت علاوه بر. همراه با شباهتها با نتایج کلاسیک که کتاب بر، می مقایسهناپذیریهای اعاده قابل توجه نیز وجود دارد. بنابراین، برای مثال، بر خلاف مثلث اقلیدسی، دو طرف از یک مثلث هذلولی منحصر به فرد با زاویه هذلولی آن تعیین می شود. فرمول زیبا برای محاسبه هذلولی جانبی طول یک مثلث هذلولی از نظر زاویه هذلولی آن در کتاب ارائه شده. این کتاب با تعریف از gyrogroups است که به طور کامل به تعریف گروه های مشابه آغاز می شود. Gyrogroups، هر دو gyrocommutative و nongyrocommutative، در نظریه گروه فراوانند. با کمال تعجب، به ظاهر بی ساختمان انیشتین سرعت علاوه بر نسبیت خاص معلوم می شود یک عملیات gyrogroup gyrocommutative. معرفی ضرب عددی و برخی gyrogroups gyrocommutative از gyrovectors تبدیل فضاهای gyrovector. در حالت دوم، به نوبه خود، به صورت تنظیم برای هندسه هذلولی تحلیلی فقط به عنوان فضاهای برداری شکل تنظیم برای هندسه اقلیدسی تحلیلی است. توسط تکنیک های ترکیبی از هندسه دیفرانسیل و فضاهای gyrovector، نشان داده شده است که اینشتین (موبیوس) فضاهای gyrovector شکل تنظیم برای بلترامی-کلین (پوانکاره) مدل توپ هندسه هذلولی. در نهایت، برنامه های کاربردی رمان از فضاهای gyrovector موبیوس در محاسبات کوانتومی، و فضاهای gyrovector اینشتین در نسبیت خاص، ارائه شده است.

ادامه مطلب و دانلود کتاب هندسه تحلیلی هذلولی
no alt

کتاب تقویت ذهن

پنج شنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۵
101 views
۰دیدگاه
نوشته:مدیریت

کتاب تقویت ذهن 

دانلود کتاب تقویت ذهن

دانلود رایگان کتاب تقویت ذهن

Beef Up Your Brain

The Big Book of 301 Brain-Building Exercises, Puzzles and Games

نویسنده:  Michel Noir

Beef Up Your Brain

مشخصات:

توضیحات:

Bodybuilding for the Brain
Flex the biggest muscle in your body and keep it running at optimum level.

Scientists all over the world agree that leading a mentally stimulating life can increase brain power and the authors of this popular series have come up with another brain-boosting title that is sure to get your mental wheels churning while you enjoy hours of fun. Develop a six-pack brain with more than 301 games, puzzles, and exercises that provide the ultimate mind-blowing workout and keep your brain sharp and alert for life.

BENCHPRESS YOUR BRAIN INTO SHAPE AND:

  • Stretch and warm up your concentration
  • Perform brain curls for increased attention span and sharper focus
  • Bulk up on memory power
  • Increase your mental reps and ward off diseases like dementia and Alzheimers

Every time you do some of the puzzles in this fun guide, it's like taking your brain to the gym!

ادامه مطلب و دانلود کتاب تقویت ذهن
no alt

کتاب نظریه و مسائل متغیرهای واقعی سری شاوم

چهارشنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۵
96 views
۰دیدگاه
نوشته:مدیریت

کتاب نظریه و مسائل متغیرهای واقعی سری شاوم 

دانلود کتاب نظریه و مسائل متغیرهای واقعی سری شاوم

دانلود رایگان کتاب نظریه و مسائل متغیرهای واقعی سری شاوم

Schaum's Outline of Theory and Problems of Real Variables

Lebesgue Measure and Integration With Applications to Fourier Series

نویسنده: Murray R. Spiegel 

Schaum's Outline of Theory and Problems of Real Variables

مشخصات:

توضیحات:

ندارد

ادامه مطلب و دانلود کتاب نظریه و مسائل متغیرهای واقعی سری شاوم
no alt

کتاب ریاضیات در نجوم

یکشنبه، ۲۳ اسفند ۱۳۹۴
93 views
۰دیدگاه
نوشته:مدیریت

 کتاب ریاضیات در نجوم

دانلود کتاب ریاضیات در نجوم

دانلود رایگان کتاب ریاضیات در نجوم

A Student's Guide to the Mathematics of Astronomy

نویسنده:  Daniel Fleisch ،  Julia Kregenow

A Student's Guide to the Mathematics of Astronomy

مشخصات:

توضیحات:

The study of astronomy offers an unlimited opportunity for us to gain a deeper understanding of our planet, the Solar System, the Milky Way Galaxy and the known Universe. Using the plain-language approach that has proven highly popular in Fleisch's other Student's Guides, this book is ideal for non-science majors taking introductory astronomy courses. The authors address topics that students find most troublesome, on subjects ranging from stars and light to gravity and black holes. Dozens of fully worked examples and over 150 exercises and homework problems help readers get to grips with the concepts in each chapter. An accompanying website features a host of supporting materials, including interactive solutions for every exercise and problem in the text and a series of video podcasts in which the authors explain the important concepts of every section of the book

ادامه مطلب و دانلود کتاب ریاضیات در نجوم
صفحه 1 از 9123456789

پشتیبانی آنلاین

اپراتور در حال حاضر آفلاین است . پیام شما ذخیره و در فرصت مناسب پاسخ داده خواد شد

سوالات خود را بفرستید تا کمکتان کنیم

دکمه اینتر را جهت شروع چت فشار دهید