مجموعه مهندسی صنایع بایگانی - کتابکده دات کام

مطالب پربازدید

تبلیغات ویژه

no alt

پایان نامه سیستم حمل و نقل هوشمند

دوشنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
91 views
۰دیدگاه
نوشته:مدیریت
BRT

پایان نامه سیستم حمل و نقل هوشمند  

دانلود پایان نامه سیستم حمل و نقل هوشمند 

دانلود رایگان پایان نامه سیستم حمل و نقل هوشمند 

نویسندگان:

کلمات کلیدی:

پایان نامه سیستم حمل و نقل هوشمند 

چکیده:

با توجه به توسعه شهرها و توجه خاص به توسعه پایدار شهر در آینده پیش رو می توان اینگونه عنوان کرد که سیستم حمل و نقل هوشمند (ITS) می تواند ما را در رساندن به شهری پایدار و تحقق آرمان شهر پایدار یاری رساند.یکی از مهمترین شاخص های توسعه پایدار شهری توسعه سیستم حمل و نقل عمومی پاک در شهر می باشد که در حال حاضر توجه ویژ ه ای به سیستم حمل و نقل عمومی (BRT) شده است که دلایلی چون ارزان بودن , دسترسی آسان , امکان توسعه سریع و عملیاتی داشتن و غیره می توان اشاره کرد.

سیستم حمل و نقل هوشمند (ITS) با بکار بردن فن آوری های جهانی و روز در سیستم حمل و نقل عمومی (BRT) می تواند تاثیراتی اساسی در روند توسعه شهر داشته باشد. (۱)

در جهان امروز حمل ونقل مقوله ای است که تمام مردم بنحوی با آن در ارتباط مستقیم هستند و به موازات رشد و توسعه شهرها نیاز به خدمات و تسهیلات همگانی نیز افزایش یافته است و این امر به نوبه خود ، ابعاد جدیدی به مسایل عمومی کلان شهرهابه ویژه مسئله حمل ونقل آن خواهد داد. اثرات نامـطلوب مـسئله بـر فعالیت های اجتماعی و اقتصادی منطقه نیازی به روشنگری ندارد و این خود لزوم آینده نــگری و برنامه ریزی صحیح را به منظور تدارک به موقع ظرفیت مناسب و کافی برای شبکه حــمل ونقــل شهری مورد تاکید قرار دهد.

امروزه سیاست سرمایه گذاری حاکم از طرف مدیران ومتولیان امرحمل ونقل وترافیک بیش ازراهکارهای مبتنی بر توسعه وساخت شبکه های حمل ونقل به سمت راهکارهای مدیریت ترافیک مانند مدیریت کاهش تقاضا وتؤام با آن کنترل ترافیک وداشتن نگرش سیستمی بر این موضوع، معطوف گشته است.ازطرفی امروزه فن آوری اطلاعات درگستره خود روش های مدیریت ترافیک رانیزتحت الشعاع قرارداده است.بطوریکه درحال حاضر روش های مدیریت ترافیک با بکارگیری فن‌اوری‌اطلاعات به نحو شایسته ای از تکنولوژی مدرن برای توسعه ترافیک و برآوردن نیازها وخواسته های کاربران بهره می گیرد. (۲)

این تحقیق با مطالعاتی که انجام داده و به جمع آوری آن ها پرداخته است به میزان تاثیرات و تغییرات عملکردی هر دو سیستم در کنار هم اشاره می کند و به نتایجی قابل توجه می رسد.

ادامه مطلب و دانلود پایان نامه سیستم حمل و نقل هوشمند
no alt

مقاله بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران با یادگیری سازمانی در مدارس

جمعه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
152 views
۰دیدگاه
نوشته:مدیریت
مقاله بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران با یادگیری سازمانی در مدارس

مقاله بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران با یادگیری سازمانی در مدارس

دانلود مقاله بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران با یادگیری سازمانی در مدارس

دانلود رایگان مقاله بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران با یادگیری سازمانی در مدارس

نویسندگان:

کلمات کلیدی:

مقاله بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران با یادگیری سازمانی در مدارس

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران با یادگیری سازمانی در مدارس مقطع متوسطه شهرستان ری است . جامعه آماری دبیرستان های دخترانه و پسرانه سه ناحیه شهرستان ری شامل ناحیه ۱ ، ناحیه ۲ و کهریزک است که از میان آنها به روش سرشماری تمام دبیرستان ها  ( 68 دبیرستان )  به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد . از دو پرسشنامه محقق ساخته برای تعیین سبک رهبری و یادگیری سازمانی استفاده گردید . برای تعیین پایایی از تحلیل عاملی و روش لوپ استفاده شد و در نهایت پایایی محاسبه شده برای پرسشنامه سبک رهبری به روش آلفای کرونباخ ۸۷/۰ و برای پرسشنامه یادگیری سازمانی ۹۴/۰ به دست آمد . این تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی است و  برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی   ( جدول فراوانی داده ها، میانگین و انحراف استاندارد ) و آمار استنباطی  ( رگرسیون چندگانه به روش گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون) به کار گرفته شد .  نتایج تحقیق نشان داد بین سبک های رهبری مدیریتی، مشارکتی، تبادلی، اخلاقی، پست مدرن و اقتضایی با یادگیری سازمانی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد و در مجموع ۶۳ درصد واریانس یادگیری سازمانی را تبیین می کنند. رهبری مشارکتی بیشترین سهم (۴۵ درصد ) را در تبیین یادگیری سازمانی دارد.

در دهه های اخیر، سازمان ها به منظور حفظ وضعیت رقابتی خود از مفهوم کیفیت جامع به سمت مفاهیم یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر در سطح جهاتی حرکت کرده اند (Neefe , 2001 )؛ زیرا سازمان ها به عنوان مجموعه ای از افراد و گروه های انسانی در معرض تحولات وسیع و پرشتاب محیطی قرار دارند و به مرور زمان در زمینه اقدامات و فعالیت های خود، آموخته هایی را کسب می کنند. به عبارت دیگر سازمانها نیز مانند افراد دارای توان یادگیری هستند. از این رو، موضوع یادگیری سازمانی در کانون توجه تئوری های جدید سازمان و مدیریت قرار گرفته است و می توان نتیجه گرفت که یکی از چالش های مهم در سطوح مختلف مدیریتی، افزایش توان یادگیری سازمانی است ( Mohammadi, 1380 ). هر چند که مدل سازمان یادگیرنده در ابتدا برای سازمان های صنعتی ارائه شد ( senge,1990)، ولی سازمان های آموزشی به طور عام و دانشگاه ها و دانشکده ها نیز مصون از تغییرات محیطی نبودند و ناچار شدند برای حفظ بقا و رشد و توسعه، خود را با تغییرات محیطی تطبیق دهند . این تغییرات، مدیریت مؤسسات آموزشی را در دهه های اخیر با چالش مواجه ساخته و سبب شده است تا سازمان های آموزشی در روشها و ابزارهای مدیریت خود، به منظور مبارزه با چالش های پیش رو مانند تقاضا برای آموزش اثر بخش بیشتر آموزش ها، جهانی شدن و به تبع آن افزایش رقابت و بازار محوری تغییراتی را ایجاد کنند ( ۶۲ : Abbasi & Hegazi, 1389 ) .

ادامه مطلب و دانلود مقاله بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران با یادگیری سازمانی در مدارس
no alt

مقاله بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

سه شنبه، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
49 views
۰دیدگاه
نوشته:مدیریت
مقاله بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

مقاله بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

دانلود مقاله بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

دانلود رایگان مقاله بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

نویسندگان:

دکتر نورمحمد یعقوبی , مجید مقدمی , عالمه کیخا

کلمات کلیدی:

رهبری تحول آفرین، رهبری مبادله ای، رهبری عدم مداخله گر، رفتار شهروندی سازمانی

چکیده:

رهبری تحول آفرین یکی از پارادایم های رهبری در روانشناسی سازمانی است که مورد تحقیق گسترده ای قرار گرفته است. رهبری تحول آفرین، رضایت زیردستان و اعتماد آنان به رهبری و به علاوه تعهد عاطفی آنان را افزایش می‌دهد. رهبرانی که رفتارهای تحول آفرین را از خود نشان می‌دهند مجموعه ای از نتایج مثبت را در سازمان ایجاد می‌کنند. از سویی، عملکرد سازمانی برجسته از طریق تلاش های کارکنان معمولی حاصل نمی­شود. یکی از دلایل موفقیت سازمان های بزرگ می­شود این است که آنها کارکنانی دارند که فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می‌نمایند؛ یعنی آنها کارکنانی دارندکه رفتارهای شهروندی سازمانی را از خود بروز می‌دهند. تحقیقات نشان داده بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبتی وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفته است. در این راستا داده های مورد نیاز برای تحلیل این ادعا با استفاده از پرسشنامه‌های چند عاملی رهبری و رفتار شهروندی سازمانی از جامعه آماری پژوهش (سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره امور مالیاتی استان قم) جمع آوری گردید. تحلیل اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون حاکی از این است که رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی معنادار است. بعلاوه تمامی مؤلفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری دارند. همچنین تحلیل رگرسیون چند عاملی بیانگر این است که از میان مؤلفه های رهبری تحول آفرین، رفتار های آرمانی و ملاحظات فردی بیشترین تأثیر را در رفتار شهروندی سازمانی دارند

A paradigm of leadership in organizational psychology is transformational leadership that has been the subject of extensive research throughout the world. In addition to emotional obligation, transformational leadership raises subordinates satisfaction and their trust in leadership. Those Leaders who demonstrate transformational behaviors create a series of positive effects in the organization. On the other hand, outstanding organizational performance can not be obtained merely from ordinary staff efforts. One of the reasons underling successes in large organizations is the fact that their staff performance is beyond their formal tasks. By the Meaning of that they show Organizational citizenship behavior (OCB). Researches indicate that there's a positive relationship between transformational leadership and Organizational citizenship behavior. The purpose of this study was to investigate the relationship between transformational leadership and Organizational citizenship behavior. Therefore, required data for the analysis of this claim has been obtained by the Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) and Organizational Citizenship Behavior questionnaires from the statistical sample (Qom Management & Planning Organization and State Tax Organization). The findings of our research based on Pearson correlation Co-efficiency show that there is not only a meaningful relationship between transformational leadership and Organizational citizenship behavior, but also this relation is broken down into mutual sub factor of sides. Among the transformational leadership attributes, idealized behaviors and individual considerations are ranked as the most effective attributes on Organizational Citizenship Behavior.

ادامه مطلب و دانلود مقاله بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
no alt

پایان نامه راهکارهای ورود به بازار جهانی

سه شنبه، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
87 views
۰دیدگاه
نوشته:مدیریت
پایان نامه راهکارهای ورود به بازار جهانی

پایان نامه راهکارهای ورود به بازار جهانی 

دانلود پایان نامه راهکارهای ورود به بازار جهانی

دانلود رایگان پایان نامه راهکارهای ورود به بازار جهانی

مطالعه موردی شرکت صنام الکتریک​

نویسندگان:

کلمات کلیدی:

پایان نامه راهکارهای ورود به بازار جهانی ,تعریف بازاریابی بین الملل , تجزیه و تحلیل بازارهای خارجی , استراتژی های ورود به بازار

چکیده:

امروزه شرکتها صرف نظر از زمینه فعالیت خود (اعم از تولیدی و خدماتی)، برای موفقیت و بقای خود در بازارهای رقابتی و به شدت در حال تغییر جهانی ، نیازمند ارائه ارزش بیشتر به مشتریان خود میباشند؛ ارائه ارزش بیشتر از طریق خلق و کسب مزیت رقابتی پایدار امکانپذیر می باشد؛ خلق و کسب مزیت رقابتی پایدار در بازارهای بین المللی مستلزم طراحی و تدوین اثربخش استراتژی بازا ریابی بین الملل می باشد.اما قبل از هر کاری باید اهمیت بازارهای بین المللی،وراهکارهای ورود به این بازارها را بررسی کنیم.زیرا امروزه شرکتها مرزها را زیرپاگذاشته وجهانی شده اند.

لذا این تحقیق جهت پاسخگویی به سؤالات ذیل صورت گرفته است.

مفهوم بازاریابی بین الملل چیست ؟

گونه ها یا انواع استراتژی های بازاریابی بین الملل کدامند؟

اهمیت بازاریابی بین المللی چیست؟

استراتژی های ورود به بازار بین المللی کدامند؟

بازاریابی داخلی و خارجی، دارای تفاوت هایی هستند که از جمله آنها م یتوان تفاو تهای محیطی در زمین ههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را نام برد. تفاوت های موجود در آب و هوا، محیط طبیعی، فرهنگ، منابع و تکنولوژی، نیازهای تولیدی و خدماتی متفاوتی را ایجاد می کند. از آنجا که برای یک بنگاه اقتصادی رفع تمام نیازهای مصر فکنندگان امکان پذیر نیست، لذا مدیریت بازاریابی می بایستی فرصت های موجود را از طریق تقسیم بازار تجزیه و تحلیل کند تا بتواند کالا و خدمات مورد نیاز مصرف کنندگان مورد نظر را با توجه به منابع خود تأمین کند. منظور از تقسیم بازار این است که بازاری وسیع را با روشی به بخ شهای کوچکتر تقسیم کنیم که در هر کدام از آنها یکنواختی بیشتری از نظر عرضه و تقاضا وجود داشته باشد. مصرف کنندگان، خصوصیاتی مشترک و مشابه دارند. معیارهایی که تقسیم بازار براساس آنها انجام م یگیرد، شامل عوامل جغرافیایی، جمعیتی یا دموگرافیک، روانی، رفتاری، بازاریابی و اقتصادی است. پس از بررسی بازار و تقسیم آن به بخش های مشابه، مدیریت بازاریابی باید تصمیم بگیرد کدام یک از این بخش ها را به عنوان بازار هدف، انتخاب کند. البته او م یتواند بیش از یک بخش را براساس ترکیب و توانایی کارکنان بازاریابی، توان رقابتی و خط مشی بازرگانان سازمان خود، انتخاب کند.

ادامه مطلب و دانلود پایان نامه راهکارهای ورود به بازار جهانی
no alt

پایان نامه ارزیابی عملکرد

سه شنبه، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
102 views
۰دیدگاه
نوشته:مدیریت
ارزیابی عملکرد

پایان نامه ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد

دانلود رایگان پایان نامه ارزیابی عملکرد

نویسندگان:

کلمات کلیدی:

پایان نامه ارزیابی عملکرد

چکیده:

موسسات و سازمان ها و دستگاه های اجرایی با هر ماموریت، رسالت، اهداف و چشم اندازی که دارند نهایتاً در یک قلمرو ملی و یا بین المللی عمل می کنند و ملزم به پاسخگویی به مشتریان، ارباب رجوع و ذینفعان هستند تا شرکتی که هدفش سودآوری و رضایت مشتری است و سازمانی که هدف خود را اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی و کمک به تحقیق اهداف توسعه و تعالی کشور قرار داده، پاسخگو باشند. بنابراین، بررسی نتایج عملکرد، یک فرایند مهم راهبردی تلقی می شود. کیفیت و اثربخشی مدیریت و عملکرد آن عامل تعیین کننده و حیاتی تحقق برنامه های توسعه و رفاه جامعه است. ارایه خدمات و تولید محصولات متعدد و تامین هزینه ها از محل منابع، حساسیت کافی را برای بررسی تحقق اهداف، بهبود مستمر کیفیت، ارتقای رضایتمندی مشتری و شهروندان، عملکرد سازمان و مدیریت و کارکنان را ایجاد کرده است. در صورتی که ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرایندی و بطور صحیح و مستمر انجام شود، در بخش دولتی موجب ارتقا و پاسخگویی دستگاه های اجرایی و اعتماد عمومی به عملکرد سازمان ها و کارایی و اثربخشی دولت می شود. در بخش غیر دولتی نیز موجب ارتقای مدیریت منابع، رضایت مشتری، کمک به توسعه ملی، ایجاد قابلیت های جدید، پایداری و ارتقای کلاس جهانی شرکت ها و موسسات می شود.

شاخص ها مسیر حرکت سازمان ها را برای رسیدن به اهداف مشخص می کند. نگاه اول در تدوین شاخص ها متوجه چشم انداز(Vision) و ماموریت(Mision) و اهداف کلان، راهبردهای بلندمدت و کوتاه مدت و برنامه های عملیاتی و به فعالیت های اصلی متمرکز می شود. منابع احصاء و اقتباس برای تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی، قوانین و مصوبات مجلس و هیات دولت و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هم چنین چشم انداز بیست ساله کشور و استراتژی توسعه صنعتی کشور می باشد. در بخش غیردولتی اساسنامه و برنامه های عملیاتی و سهم بازار و هر هدفی که مد نظر سازمان می باشد ملاک قرار می گیرد. برای کمپانی ها و گروه های صنعتی که چندین شرکت اقماری تحت پوشش دارند می توان شاخص هایی را در ابعاد عمومی مشترک و در ابعاد اختصاصی هریک از آن ها با توجه به وظایف و فعالیت و تکنولوژی و محصول و منابع و مسئولیتی که دارند تدوین نمود. اگر سازمان ها بلحاظ استراتژی و نحوه تصمیم گیری با هم مقایسه شوند، استراتژی و تصمیم گیری کدام اثربخش است؟ سازمانی که به جوهر استراتژی یعنی به ابعاد تحول آفرین فرصت رقابتی تاکید و عمل می کند در مقایسه با سازمانی که استراتژی را در اشکال برنامه و فرایند می بیند دارای استراتژی اثر بخش تری است.

ادامه مطلب و دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد
صفحه 1 از 2412345678910...قبلی »

پشتیبانی آنلاین

اپراتور در حال حاضر آفلاین است . پیام شما ذخیره و در فرصت مناسب پاسخ داده خواد شد

سوالات خود را بفرستید تا کمکتان کنیم

دکمه اینتر را جهت شروع چت فشار دهید